Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200


WOJEWÓDZKA RADA PROGRAMOWA PWK OHP

 

Przy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku działa Wojewódzka Rada Programowa OHP (WRP OHP), pełniąca rolę organu opiniodawczo-doradczego Komendanta Wojewódzkiego w zakresie inicjatyw programowych oraz budowania lokalnej i regionalnej współpracy na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia z woj. podlaskiego.

Do udziału w Radzie Programowej zapraszani są przedstawiciele władz samorządowych, organów państwa, jednostek administracji państwowej, uczelni wyższych, stowarzyszeń oraz instytucji pożytku publicznego woj. podlaskiego.

Terminy posiedzeń:

1.    II  kwartał 2018 r.
2.    IV  kwartał 2018 r.

Tematyka posiedzeń to m.in.:

  • działalność OHP na Podlasiu w zakresie:  rynku pracy, kształcenia i wychowania młodzieży, realizacji projektów dla młodzieży (w tym z EFS, europejskich i innych),
  • diagnoza potrzeb oraz problemy kształcenia i wychowania młodzieży z woj. podlaskiego,
  • rekrutacja młodzieży do jednostek opiekuńczo – wychowawczych,
  • analiza mocnych i słabych stron działalności OHP,
  • współpraca z OHP poszczególnych instytucji, organizacji i władz samorządowych w działaniach na rzecz młodzieży,  
  • podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi statutowej działalności OHP

Miejsca posiedzeń: siedziby jednostek podległych Podlaskiej WK OHP w Białymstoku lub członków WRP OHP na terenie Podlasia.

 

SKŁAD  RADY

 

PODJĘTE UCHWAŁY RADY:

2017 rok

Uchwały z dnia  23.11.2017 r. (posiedzenie w Białymstoku):

Rada Programowa Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku przyjęła informację z działalności Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i przygotowania jej  do wejścia na rynek pracy, pozytywnie oceniła podejmowane działania i przyjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1
Zalecono wzmocnienie wspólnych działań partnerów w zakresie wsparcia nowo wyremontowanej bazy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie szczególnie w zakresie promocji prowadzonej w nim działalności komercyjno-usługowej oraz lokalowej i korzystania z usług Ośrodka.

UCHWAŁA  NR 2
Zalecono dalszą współpracę Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku z lokalnymi władzami samorządowymi, instytucjami administracji publicznej, uczelniami i organizacjami społecznymi w zakresie rekrutacji młodzieży potrzebującej wsparcia do wdrażanych przez jednostki OHP projektów europejskich (w szczególności projektu realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” pt. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” oraz projektów staży zagranicznych w ramach programu „Erasmus +).

 

Uchwały z dnia  22.06.2017 r. (posiedzenie w Wysokiem Mazowieckiem):

Rada Programowa Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku przyjęła informację z działalności Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i przygotowania jej do wejścia na rynek pracy, pozytywnie oceniła podejmowane działania i przyjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1
Zalecono ścisłą współpracę jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców w Białymstoku z lokalnymi władzami samorządowymi oraz instytucjami administracji publicznej, uczelniami i organizacjami społecznymi (których przedstawiciele brali udział w posiedzeniu oraz pozostałymi członkami Rady) - w zakresie promocji kształcenia zawodowego oraz wsparcia działań OHP prowadzonych w ramach akcji  rekrutacyjnej do jednostek wychowawczych na terenie województwa podlaskiego na rok szkolny 2017/2018 w celu skutecznego dotarcia do młodzieży, która potrzebuje pomocy w zakresie uzupełniania wyksztalcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych.

UCHWAŁA NR 2
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku wzmocni działania z lokalnymi władzami samorządowymi oraz instytucjami administracji publicznej, uczelniami i organizacjami społecznymi (których przedstawiciele brali udział w posiedzeniu oraz pozostałymi członkami Rady) w 2017 r. w zakresie kontynuacji wspólnych inicjatyw na rzecz podlaskiej młodzieży z uwzględnieniem realizowanych projektów krajowych i europejskich oraz skutecznej realizacji wsparcia młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

2016 rok

Uchwały z dnia 18.11.2016 r. (posiedzenie w Grajewie):

Rada Programowa Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy  Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku przyjęła informację z działalności Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i przygotowania jej do wejścia na rynek pracy, pozytywnie oceniła podejmowane działania i przyjmuje następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1
Pracodawcy/rzemieślnicy we współpracy z Podlaską Wojewódzką Komendą OHP w Białymstoku rozszerzą działania w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i jej wejścia na rynek pracy poprzez organizację praktyk zawodowych, szkoleń oraz kursów.

UCHWAŁA  NR 2
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku wzmocni działania z samorządami i instytucjami pożytku publicznego w 2016/2017 r. w zakresie kontynuacji wspólnych inicjatyw na rzecz podlaskiej młodzieży z uwzględnieniem realizowanych projektów krajowych i europejskich.

Uchwały z dnia 17.06.2016 r. (posiedzenie w Hajnówce):

Rada Programowa Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku przyjęła informację z działalności Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie kształcenia, wychowania młodzieży i rynku pracy w woj. podlaskim, pozytywnie oceniła podejmowane działania i przyjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA  NR 1
W celu dotarcia z ofertą Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy do środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym konieczna jest kontynuacja współpracy z instytucjami ze środowiska lokalnego działającymi na rzecz rodziny i młodzieży (dot. głównie rekrutacji do jednostek na nowy rok szkolny, a w szczególności do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie z zakwaterowaniem).

UCHWAŁA  NR 2                                 
Współpraca z instytucjami ze środowiska lokalnego znacząco wzbogaca ofertę Ochotniczych Hufców Pracy m.in. dzięki organizacji wspólnych przedsięwzięć. W wyniku tego wdrażane są podczas pracy z młodzieżą różnorodne formy i metody pracy umożliwiające kompleksowe oddziaływania. Wskazane jest sformalizowanie współdziałania Ochotniczych Hufców Pracy z instytucjami poprzez podpisanie porozumień o współpracy.

UCHWAŁA  NR 3
Zaleca się ścisłą współpracę jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców w Białymstoku z lokalnymi samorządami i instytucjami pożytku publicznego (których przedstawiciele biorą udział w posiedzeniu oraz pozostałych członków rady) - w zakresie kontynuacji w 2016 r. wspólnych działań dotychczas realizowanych na rzecz podlaskiej młodzieży, w tym sporządzania i realizacji projektów (ze szczególnym uwzględnieniem projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”), programów edukacyjnych i różnych innych inicjatyw.

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007