Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

naglowekWER_przezroczysty

Realizacja projektu

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - EFS”
w ramach programu
„Gwarancje dla Młodzieży”

 

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, tj. osób młodych w wieku 18-24 lata, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.  

Termin trwania projektu: wrzesień 2017 r.  – sierpień 2018 r.
Termin realizacji zajęć w ramach projektu:  listopad 2017 r. – sierpień 2018 r.

UCZESTNICY PROJEKTU to ogółem -  60 os. (w tym ogółem  6 grup uczestników z woj. podlaskiego realizujących projekt w: Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Grajewie, Kolnie i Hajnówce), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, zagrożone są wykluczeniem społecznym.  

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:

Ze względu na poziom wykształcenia i zakres doświadczenia zawodowego adresatami wsparcia są:

 • Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej (dopuszcza się też uczestników z nieukończonym poziomem ISCED I), nie posiadają kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,    
 • Osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia,

w tym:

 • Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Ze względu na status na rynku pracy adresatami wsparcia są:

 • osoby bierne zawodowo  

Wsparcie młodzieży w ramach projektu jest BEZPŁATNE.

Planowane wsparcie w ramach projektu:

Dla uczestników przygotowano zintegrowane wsparcie w postaci oddziaływania wychowawczego połączonego z kursami zawodowymi i ogólnorozwojowymi. Działania będą się koncentrować na uzyskaniu, podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych oraz na realizacji staży zawodowych w zakładach pracy. Wsparcie będzie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.
- W I etapie projektu uczestnicy zostaną objęci opieką wychowawczą, psychologiczną i doradczą, w ramach zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego zostaną opracowane dla nich Indywidualne Plany Działania.
- W II etapie uczestnicy ukończą kursy zawodowe celem zdobycia lub zmiany zawodu czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji, a także szkolenia ogólnorozwojowe (językowe, komputerowe i prawa jazdy).

Zaplanowane formy wsparcia:

 • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,
 • grupowe treningi i warsztaty z psychologiem,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – kursy w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • kursy językowe,
 • kurs ECDL lub równoważny,
 • zajęcia z obsługi programów komputerowych,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • pośrednictwo pracy oraz pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 • kreowanie wizerunku uczestników projektu – metamorfoza (połączone z usługą stylisty i zakupem stroju)
 • trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców ze stypendium stażowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną.

MIEJSCA  REALIZACJI  PROJEKTU w woj. podlaskim:

Jednostki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, które realizować będą projekt na Podlasiu:

1) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 10 osób    
     ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok, tel.: 85 652 34 98

      koordynator projektu: Agnieszka Jankiewicz   

2) Młodzieżowe Centrum Kariery w  Hajnówce - 10 osób  
     ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka, tel.: 85 682 30 13

     koordynator projektu: Emilia Garustowicz

3) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży - 10 osób
     ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 33 08

     koordynator projektu: Joanna Filipkowska

4) Młodzieżowe Centrum Kariery w  Grajewie - 10 osób    
     ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo, tel.: 86 261 00 65

     koordynator projektu: Joanna Filipkowska

5) Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie - 10 osób
     ul. Wojska Polskiego 31,18-500 Kolno, tel. 86 278 10 62
    
koordynator projektu: Joanna Filipkowska

6) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 10 osób    
     ul. Sejneńska 13,16-400 Suwałki, tel.: 87 566 51 57

     koordynator projektu: Elżbieta Augustynowicz
 

Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta Dziemianiuk


Harmonogram działań projektowych w miesiącu maju 2018 roku
w jednostkach Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP


Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu
w jednostkach Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP


galeryjka

Pełna galeria zdjęć z realizacji zajęć projektowych

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007