Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200


KOMUNIKATY


I N F O R M A C J A

Z dniem 1 marca 2018 roku nastąpiła zmiana lokalizacji siedziby
Hufca Pracy w Kolnie i Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie.

Nowy adres: ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
(budynek Starostwa Powiatowego)


REKRUTACJA
młodzieży na rok szkolny 2017/2018

szczegóły


 

REKRUTACJA NA KURS W ŁAPACH
„KASJER - SPRZEDAWCA”

Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Łapach ogłasza nabór na kurs "Kasjer - sprzedawca” w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 07.06.2018 r.

Osoby zainteresowane  udziałem w kursie,  powinny spełniać następujące kryteria:

- wiek 18-24 lata,
- nieuczące się i niepracujące,
- nieposiadające wykształcenia wyższego.

Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane do 29.05.2018 r.

Gwarantujemy:

- nabycie nowych kwalifikacji,
- profesjonalną kadrę szkoleniową,    
- materiały dydaktyczne,
- badania lekarskie,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
- dofinansowanie kosztów dojazdu,
- wyżywienie.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne!
Liczba miejsc ograniczona!

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się:
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łapach
ul. Jana Matejki 19
tel. 85 814 23 33
e-mail: mck.lapy@ohp.pl


REKRUTACJA NA KURS W HAJNÓWCE
„MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”
 

Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Hajnówce ogłasza nabór na kurs "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 04.06.2018 r.

Osoby zainteresowane  udziałem w kursie,  powinny spełniać następujące kryteria:

- wiek 18-24 lata,
- nieuczące się i niepracujące,
- nieposiadające wykształcenia wyższego.

Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane do 23.05.2018 r.

Gwarantujemy:

- nabycie nowych kwalifikacji,
- profesjonalną kadrę szkoleniową,    
- materiały dydaktyczne,
- badania lekarskie,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
- dofinansowanie kosztów dojazdu,
- wyżywienie,
- po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne!
Liczba miejsc ograniczona!

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się:
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Hajnówce
ul. 11 Listopada 24
tel. 85 682 30 13
e-mail: mck.hajnowka@ohp.pl


OFERTY PRACY W PODLASKIEJ WK OHP


Białystok, dn. 25.05.2018r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Pośrednika pracy - stażysty w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wysokiem Mazowieckiem

Miejsce wykonywania pracy:

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Rynek Piłsudskiego 23

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjnobiurowa,
 • praca przed monitorem ekranowym.

ZAKRES ZADAŃ

 • nawiązywanie kontaktu z pracodawcami,
 • rozpoznawanie potrzeb pracodawców na lokalnym rynku oraz potrzeb potencjalnych pracowników,
 • udzielanie informacji osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, uczącym się, a także pracodawcom o aktualnej sytuacji na rynku pracy i przewidywanych zmianach,
 • bieżące analizowanie stanu bezrobocia na przypisanym terenie oraz rozpoznawanie potrzeb na określone zawody,
 • zbieranie ofert pracy,
 • ewidencjonowanie osób poszukujących pracy,
 • kierowanie do pracy,
 • obsługa programu „Pośrednictwo pracy dla młodzieży w OHP”,
 • realizacja zadań zgodnie z obowiązującym “Standardem usługi – pośrednictwo pracy dla młodzieży w OHP” oraz wytycznymi utrzymania rezultatów projektu “OHP jako realizator usług rynku pracy”,
 • organizacja giełd i targów pracy,
 • wypełnianie druków planistycznych i sprawozdawczych,
 • promowanie działalności jednostki w środowisku lokalnym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • Dobra znajomość obsługi programu MS EXCEL, Word,
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

WYMAGANIA DODATKOWE

Mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu pośrednictwa pracy.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 13.06.2018r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty/ przesłania drogą elektroniczną.

Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Ciepła 40, budynek E, 15-472 Białystok, faxem pod nr: 85 6516187, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem "oferta pracy - pośrednik pracy - stażysta w MCK w Wysokiem Mazowieckiem".

INFORMACJE DODATKOWE

 • Podlaska WK OHP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskiej WK OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosić będzie 2300,00 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa w pełnym wymiarze czasu  pracy.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także  oferty, które  nie  zawierają  kompletu  wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ kandydatki) dokumentów i oświadczeń.
 • Jedynie kandydaci zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do udziału w dalszej części postępowania będą telefonicznie informowani o terminie oraz formach selekcji.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Białystok, dn. 25.05.2018r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Specjalisty do spraw obsługi klienta w Centrum Informacyjno - Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia "Zielona Linia"

Miejsce wykonywania pracy:
15-472 Białystok, ul. Ciepła 40

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno - biurowa,
 • praca przed monitorem ekranowym.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa telefoniczna oraz elektroniczna klientów,
 • pomoc klientom w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • udzielanie informacji o usługach rynku pracy świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia,
 • udział w wydarzeniach promujących usługi Centrum Zielona Linia,
 • tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu office,
 • znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w pracy w call centre,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • mile widziane potwierdzenie biegłej znajomości języka angielskiego - ukończone studia o profilu językowym, certyfikat CEA lub równoważny.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 08.06.2018r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty/ przesłania drogą elektroniczną.

Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Ciepła 40, budynek E, 15-472 Białystok, faxem pod nr: 85 6516187, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem "oferta pracy – specjalisty ds. obsługi klienta w CIK-SZ Zielona Linia".

INFORMACJE DODATKOWE

 • Podlaska WK OHP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskiej WK OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosić będzie 2500 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na okres próbny w pełnym wymiarze czasu  pracy.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ kandydatki) dokumentów  i oświadczeń.
 • Jedynie kandydaci zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do udziału w dalszej części postępowania będą telefonicznie informowani o terminie oraz formach selekcji.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007